...

Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej chprofit.pl (dalej: „Strona”). 

1.2. Administratorem danych osobowych jest CENTRUM HIGIENY „PROFIT” DARIUSZ ZYŚK, z siedzibą w Ostrołęce, NIP 7581126389, REGON 550459652 (dalej: „Administrator”). 

1.3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: admin@chprofit.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 255 990.

2. Zakres Przetwarzanych Danych

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dostępnych na Stronie, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • inne dane dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzach dostępnych na Stronie.
3. Cele Przetwarzania Danych

3.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji usług oferowanych na Stronie,
 • komunikacji z użytkownikiem,
 • wysyłki newsletterów i materiałów marketingowych,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług.
4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcy Danych Osobowych

5.1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji usług świadczonych na Stronie,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom usług IT oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich

6.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy lub użytkownik wyrazi na to zgodę.

7. Prawa Użytkowników

7.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8. Okres Przechowywania Danych

8.1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń.

9. Zabezpieczenia Danych Osobowych

9.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą czy uszkodzeniem danych.

10. Zmiany Polityki Prywatności

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na Stronie wraz z datą ich wejścia w życie.

11. Kontakt

11.1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: admin@chprofit.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 255 990.

Scroll to Top